Psychoterapia

Duševné zdravie ovplyvňuje všetky aspekty nášho bytia, či už ide o pocity, myslenie, názory, alebo aj také oblasti, ako je partnerský, rodinný a sexuálny život, či pracovné vzťahy. Pri narušení duševného zdravia je jednou z overených ciest nápravy psychoterapia.

Pomoc na všetkých úrovniach duše

Psychoterapia je liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ktoré prináša žiaduce zmeny v prežívaní, správaní a v spôsobe fungovania človeka, čiže ovplyvňuje celú jeho osobnosť. Psychoterapia môže mať podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu.
Psychoterapiu ako liečebnú činnosť tradične vykonávajú psychoterapeuti – predovšetkým lekári a psychológovia, ktorí sa v psychoterapii dlhodobo vzdelávajú a sú v nej certifikovaní.

Pozitíva psychoterapie

Psychoterapia môže napomáhať pri zvládaní psychologických problémov, pri zdolávaní náročných životných situácií, či pri spracovávaní bolestných ťaživých zážitkov. Môže byť pomocným prostriedkom pri osobnostných zmenách a zlepšovať porozumenie človeka sebe samému. Psychoterapia tiež môže prispieť k vnútornému uvoľneniu ako aj k zlepšeniu vzťahu človeka k sebe samému i k druhým. Celkovo môže viesť ku kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu fungovaniu človeka.

Čo ponúkame:

Individuálna psychoterapia

Po vstupnej psychoterapeutickej konzultácii v trvaní 100 min. ide o individuálne sedenia s klientom v trvaní cca 60 min, ktoré sú zamerané v súlade s jeho potrebami. Stretnutia sú dôverné, v prípade záujmu klienta je možné zachovať jeho anonymitu. Ak si to klient želá, je možnosť prizvať rodinného príslušníka alebo partnera.

Párová psychoterapia

Párové sedenia je možné zorganizovať na základe individuálnej požiadavky klienta a súhlasu partnera v trvaní minimálne 90 min. Párové sedenia sú prednostne zamerané na riešenia partnerskej alebo rodinnej problematiky.

Diagnostické metódy počas psychoterapie

Diagnostické metódy počas psychoterapie vychádzajú vždy z individuálnych potrieb klienta a preferencií metód zo strany psychoterapeuta. V každom prípade predpokladajú dôverný vzťah medzi klientom a terapeutom. Rozhodujúcim nástrojom je počúvanie a rozhovor v rámci psychoterapeutického procesu. Podľa potreby sa využívajú aj iné štandardné diagnostické a psychoterapeutické postupy.

Cena: vstupné psychoterapeutické sedenie 90´/ 78 €

                                        každé ďalšie sedenie individuálne 50´/ 45 €

každé ďalšie sedenie vo dvojici 90´/ 68 €

social position